FELHÍVÁS A LEADOTT ÉS FELÜLBÉLYEGZETT RÉSZVÉNYEK VISSZAADÁSÁRA

Tisztelt Részvényesek!

A jelen felhívás azon részvényeseknek szól, akik felülbélyegzés céljából részvényeiket 2017. júniusában átadták az ISD DUNAFERR Zrt-nek, és a felülbélyegzett részvényeket még nem vették vissza az ISD DUNAFERR Zrt-től.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen felhívás szerint kizárólag a felülbélyegzett részvényeiket kaphatják vissza a részvényesek, tehát korábban le nem adott részvények felülbélyegzés céljából történő leadására már nincs mód, ilyen személyek ne jelenjenek meg!

A részvények visszavételének helye és időpontja:

2017. szeptember 26-tól 2017. december 8-ig,

munkanapokon 7:00-13:00 óra között

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. Igazgatóság Épület fszt. 13-as ablak (Főpénztár)

A részvényeket – a jelen felhívás végén részletezett kivételeken kívül – kizárólag a részvény tulajdonosa személyesen veheti át!

Személyes átvétel feltételei:

Az átvételkor kérjük, hogy hozzák magukkal

  • a beazonosításához szükséges eredeti és érvényes személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya), valamint
  • a részvények leadásakor kapott eredeti átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

Személyes átvétel esetén, az átvétellel egyidejűleg ismételten lehetőséget biztosítunk a részvényesek részére, hogy az esetlegesen megváltozott adataik (név, lakcím) részvénykönyvben történő átvezetését kérhessék.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét arra, hogy mindaddig, amíg a felülbélyegzett részvényüket át nem veszik, addig semmilyen részvényesi jogot nem gyakorolhatnak.

Meghatalmazott általi átvétel feltételei:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a részvényes a személyes megjelenésben akadályoztatva van, úgy kivételesen, tehát kizárólag az alábbi esetben van módja meghatalmazott útján átvenni a felülbélyegzett részvényt:

  • közjegyzői meghatalmazással (mely tartalmazza az adott, az ISD DUNAFERR Zrt. által kibocsátott részvénycsomag sorszámát, az átvételre vonatkozó meghatalmazást, a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait is), vagy
  • egy részvénycsomaghoz tartozó több részvénytulajdonos esetén az egyik tulajdonos (vagy a haszonélvező) megjelenése elegendő, ha és amennyiben a többi részvénytulajdonos megfelelően kitöltött, szabályos, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ISD DUNAFERR Zrt. által kibocsátott részvénycsomag sorszámát, az átvételre vonatkozó meghatalmazást, a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait is tartalmazó meghatalmazást adott a részére (meghatalmazás minta elérhető az ISD DUNAFERR Zrt. honlapján, az Intraneten, az egyes művek adminisztrátorainál), vagy
  • fekvőbeteg, mozgásképtelen személy esetén a részvényes házastársa jogosult meghatalmazottként átvenni a részvényt, amennyiben az alábbi dokumentumok eredeti példányát bemutatja:

-          a részvényes állapotát igazoló orvosi igazolás,

-          a minta szerinti meghatalmazás a meghatalmazó, a meghatalmazott és tanúk által aláírva,

-          házassági anyakönyvi kivonat,

-          a meghatalmazott személyes okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy

  • fekvőbeteg, mozgásképtelen édesanya részvényes esetén a részvényes gyermeke jogosult meghatalmazottként átvenni a részvényt, amennyiben valamennyi, az alábbiakban megjelölt dokumentum eredeti példányát bemutatja, arról másolat készítést enged, illetve meghatalmazását eredeti példányban átadja:

-          a részvényes állapotát igazoló orvosi igazolás, és

-          a honlapon, az Intraneten és az egyes művek adminisztrátorainál elérthető minta szerinti meghatalmazás a meghatalmazó, a meghatalmazott és tanúk által aláírva, és

-          saját személyes okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya), amelyek tartalmazzák az édesanyja nevét.

A meghatalmazás mintát megtalálják az ISD DUNAFERR Zrt. honlapján (dunaferr.hu), az Intraneten és a művi adminisztrátoroknál.

Ezekre a szigorú szabályokra (személyes átvétel, kivételes esetben meghatalmazás) a részvényesek érdekében és tulajdonuk védelmében van szükség abból a célból, hogy kizárható legyen a részvények illetéktelen személy általi átvétele. Minden olyan meghatalmazási lehetőséget biztosítunk a fentiek szerint, ahol a meghatalmazott személye és meghatalmazotti jogosítványa hiteles okmányokkal igazolható. Meghatalmazással kapcsolatos bármilyen hiba vagy kétség esetén az ISD DUNAFERR Zrt. részvény átadását megtagadja, és természetesen biztosítja, hogy a tulajdonos a részvényeit egyeztetett időpontban bármikor átvehesse személyesen a későbbiekben.

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel a fentiekkel kapcsolatban, úgy hívják a Dr. Nagy Ügyvédi Irodát (Tel.: 06-25-58-1012; 06-25-58-1706; Ügyfélfogadás: munkanapokon 7-15 óra között).

Tankhilevich Evgeny
Az ISD DUNAFERR Zrt. igazgatóságának nevében

Melléklet: Meghatalmazás minta átvételhez

Keresés